Nabídka služeb

 

Správa nemovitostí

      Spáva domů je vysoce profesně specializovaná činnost, která je určena velkým počtem legislativních pravidel, specifikovaných v řadě zákonů, vyhlášek, metodických pokynů apod.V současné době se jedná o desítky předpisů, které vlastníka nemovitosti zavazují k určitým čínnostem a jejich nerespektování zpravidla znamená finanční sankce jdoucí až do miliónů korun či vyvození trestní odpovědnosti. V neposlední řadě znamená neodborný výkon správy i nehospodárné nakládání s vlastními prostředky.

      Naše firma Jaroslava Haukova, správa a údržba nemovitostí vykonává tuto činnost již od roku 1993. Své sídlo má v Bílině. Firma zajišťuje komplexní služby v oblasti správy nemovitostí. Oblast působnosti je především okres Teplice. Ve firmě pracují zkušení pracovníci s dlouholetou praxí a potřebným vzděláním.

      Nabízíme vám veškeré služby týkajících se nemovitostí. O vaši nemovitost se odborně postaráme z hlediska platných zákonů a prováděcích předpisů. Na základě madandátní smlouvy jsme připraveni převzít veškerou odpovědnost za váš dům.Agendu správy domů vedeme prostřednictvím stále aktualizovaného specializovaného sofftwaru.

Přehled činností v oblasti správy nemovitostí

      Správu vaších domů jsme schopni převzít podle vaších potřeb, případně okamžitě. Správu zajišťujeme komplexně, to znamená i s vedením předepsaného účetnictví. Zajišťujeme rovněž založení právnické osoby, to je Společenství vlastníků jednotek domu a to v plném rozsahu až po zápis do Obchodního rejstříku. Pro váš dům, který máte v podílovém vlastnictví, můžeme na přání vypracovat prohlášení vlastníka a rozdělit dům na jednotky.

      Naší snahou je vždy dodržovat platné zákony. Všechny domy, které máme ve správě, hospodaří samostatně, mají svůj účet, každá vydaná i přijatá koruna je přísně sledovaná a majitelé jednotek dostávají komplexní přehledy o hospodaření domu. Majitelé se mohou kdykoliv informovat o stavu na účtě, o příjmech a výdajích. Majitelé rozhodují o výběru firem, které budou provádět opravy či rekonstrukce na domě. Plný rozsah činností je s majiteli vždy dohodnut a stvrzen v mandátní či příkazní smlouvě.

Přehled činností v oblasti správy nemovitostí předkládáme je v hrubých rysech. Liší se vždy podle konkrétních potřeb jednotlivých vlastníků domů, podle typu vlastnictví i podle velikosti objektů.

Zajišťujeme:

 • poskytování služeb spojených s bydlením, to je zajišťování dodávek tepla, teplé vody, pitné vody, dodávek el. energie pro společné prostory, úklid společných prostor a další,

 • údržbu, opravy a provoz společných části domů,

 • předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení,

 • výkon práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti o ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu,

 • odstrnění havarií, provádění běžných oprav a na základě rozhodnutí majitelů provádíme velké opravy či rekonstrukce,

 • vedení předepsaného účetnictví,

 • předpis a vybírání plateb na náklady spojené se správou a údržbou domu a předpis a vybírání plateb na služby spojené s bydlením,

 • provádění vyúčtování a rozúčtování nákladů mezi vlastníky jednotek či nájemníky bytů,

 • na požádání umožńuje vlastíkům jednotek nahlédnout do účetních knih a dokladů.

 Vedení účetnictví vlastníků bytových a nebytových objektů

Zajišťujeme:

 • vedení příjmů a výdajů, vedení daňové evidence a podvojného účetnictví,

 • zpracování předpisu plateb na správu a údržbu nemovitostí, plateb spojených s bydlením, nájemného pro jednotlivé nájemce, včetně měsíčního předpisu záloh za služby a ostatních pravidelných plateb,

 • evidence nezaplacených dluhů nájemců běžného roku i minulých let,

 • roční vyúčtování záloh za služby spojených s bydlením (teplo, voda a ostatní společné odběry),

 • roční vyúčtování fondů

 

Vedení účetnictví vlastníků ostatních klientů, fyzických a právnických osob

vedení daňové evidence, vedení příjmů a výdajů
vedení podvojného účetnictví

Daňové přiznání

daň z nemovitosti
fyzických osob
právnických osob
DPH
silniční daň


Pojištění nemovitostí

Zajistíme pojištění vaší nemovitosti proti živelním škodám, krádežím, úmyslnému poškození nebo úmyslnému zničení věcí (vandalismus).

Uplatňujeme pojistné plnění na pojišťovně v případě pojistné události.

Založení právnické osoby

Pro majitele jednotek či spoluvlastníky domu zajistíme založení právnické osoby Společenství vlastníků jednotek to je:

 • zpracujeme a předložíme stanovy společenství tak, aby řešily konkrétní situaci a zvláštnosti každého společenství, zajistíme veškeré doklady týkající se vzniku společenství,
 • zabezpečíme konání ustanovujícího shromáždění společenství vlastníků, to je zajistíme prostory pro konání, všechny potřebné listiny a zápis ze shromáždění,
 • zpracujeme dokumenty potřebné pro zápis do rejstřiku společenství vedeného obchodním soudem, to jsou např. čestná prohlášení členů výboru, jejich podpisové vzory, zápis ze zasedání výboru, přidělení IČO, návrh na zápis do rejstřiku společenství
 • po registraci vyžádáme výpis z obchodního rejstříku a zajistíme založení účtu společenství a zajistíme uzavření všech potřebných smluvních vztahů společenství.

        Obdobné služby poskytujemei při následných změnách statutárních orgánů či změnách stanov tak , aby zápis v Obchodním rejstříku od. Rejstříku společenství vždy aktuální a odpovídal skutečnosti.

Realitní kancelář

      Zajišťujeme komplexní servis při prodeji Vaší nemovitosti, to je včetně znaleckého posudku, vypracování kupní, darovací či směnné smlouvy, vkladu do katastru nemovitostí a vypracování daňového přiznání.

 

©2009 Cogito
www.radip.cz